Regulamin świadczenia usług

Ogólne warunki świadczenia usług przez Serwis-Gaz Sp. z o.o.

REGULAMIN I UMOWA DO POBRANIA

Ogólne warunki świadczenia usług przez Serwis-Gaz Sp. z o.o.

Naszym głównym celem jest maksymalne zadowolenie klienta. Właśnie temu celowi podporządkowujemy wszystkie nasze działania i zachowanie naszych pracowników.

Usługobiorca: Serwis-Gaz Sp. z o.o.
Nip: 5342420067 KRS: 0000329557 Regon: 141866256
05-840 Brwinów Ul. Kościuszki 1/7

Adres serwisu: 05-600 Mirowcie, Ul. Wspólna 2
Zwany dalej Serwis-Gaz.

Niniejsze Ogólne Warunki Świadczenia Usług mają zastosowanie do wszelkich stosunków zawieranych z klientem/zamawiającym w celu świadczenia usług oferowanych przez Serwis-Gaz Sp. z o.o.

Zamówienie usługi i/lub towaru:
1. Serwis-Gaz przyjmuje do realizacji zlecenie od Klienta / Zamawiającego działającego w imieniu firmy na podstawie:
• Zleceń pisemnych podpisywanych przez przedstawicieli stron – tylko takie umowy przyjmuje się, że obowiązują inaczej niż w Ogólnych Warunkach Świadczenia Usług. Wzór zlecenia pisemnego stanowi Załącznik nr 1.
• Zlecenia wysyłane za pomocą formularza na stronie www.serwisgaz.pl,
• Zleceń wysyłanych e-mailem na adres biuro@serwisgaz.pl i potwierdzonych do realizacji przez Serwis-Gaz,
• Zlecenia składane telefonicznie lub SMS.
2. Warunkiem podjęcia przez Serwis-Gaz jakichkolwiek czynności jest skuteczne złożenie prawidłowo wypełnionego Formularza przez Klienta.
3. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zlecenia serwisowego, niezbędne jest podanie w Formularzu wymaganych danych, w szczególności danych Klienta lub jego firmy, danych osoby upoważnionej do kontaktu.
4. W przypadku zleceń telefonicznych lub Serwis-Gaz żąda potwierdzenia zlecenia usługi poprzez zgłoszenie za pomocą formularza na stronie www.serwisgaz.pl lub przesłanie zlecenia pisemnego podpisanego przez przedstawiciela firmy.
5. W przypadku zlecenia wyjazdu serwisowego należy określić oczekiwania względem serwisu. Usterki nie zgłoszone przed wyjazdem w formie pisemnej mogą nie zostać usunięte na miejscu.

Realizacja zlecenia
1. Zamawiający / kupujący / odbierający zobowiązany jest doglądać w obecności przedstawiciela Serwis-Gaz prac prowadzonych i ewentualnie zgłaszać swoje zastrzeżenia.
2. Po zrealizowaniu zlecenia, jeżeli brak jest zastrzeżeń, Zamawiający/Kupujący/ Odbierający zobowiązany jest podpisać Kartę Naprawy (KN – Załącznik 2).
3. Przedstawiciel Serwis-gaz uprawniony jest do jednostronnego podpisania Karty Naprawy, w przypadku odmowy jej podpisania przez przedstawiciela Zamawiającego / Kupującego / Odbierającego. Karta Naprawy stanowi potwierdzenie zrealizowanego zlecenia.
4. Wraz z wydaniem zlecenia, najpóźniej z podpisaniem KN, Kupujący uznaje te warunki. Warunki kupującego, odbiegające od wymienionych tutaj, których Serwis-Gaz nie uznał
w formie pisemnej, nie są zobowiązujące dla Serwis Gaz; nawet wówczas, jeśli Serwis-Gaz nie wypowie się wyraźnie przeciwko danym warunkom.

Ceny:
1. Usługi realizowane są na podstawie cennika obowiązującego w Serwis-Gaz w dacie ich zlecenia.
2. W przypadku usług serwisowych, ich koszt, obejmuje części niezbędne do naprawy, koszt robocizny, koszty legalizacji, koszty dojazdu i pracy Inspektora w tym ewentualnie koszt dojazdu zespołu serwisowego.
3. Do ustalonych cen naliczony zostanie obowiązujący podatek od towarów i usług.
4. W przypadku prac po godzinie 16.00 naliczona zostanie opłata dodatkowa w wysokości 150% normalnej ceny roboczogodziny. W przypadku pracy w weekend stawka wynosi 200%.
5. Cena części może zmieniać się w zależności od kursów walut, jeżeli zamawiający oczekuje wiążącej oferty należy złożyć zapytanie poprzez e-mail i wykonać przedpłatę na części po cenie z oferty w dniu otrzymania oferty.
6. Opłaty za dojazd w miejsce wskazane przez zlecającego liczone są od siedziby serwisu Serwis Gaz do miejsca wskazanego przez zamawiającego wg faktycznie przejechanych kilometrów. Łączna ilość przejechanych kilometrów do naprawy wskazywana jest w dokumencie Karta Naprawy KN.
7. W przypadku zgłoszenia naprawy poza serwisem Serwis Gaz opłata godzinowa rozpoczyna się od pojawienia się przedstawiciela Serwis Gaz w wyznaczonym miejscu, aż do momentu ukończenia prac i podpisania Karta Naprawy KN.
8. Ostateczna cena naprawy ustalana jest na podstawie wykazu usług ujętych w Karcie Naprawy KN. Podawana szacunkowo koszty naprawy przed przystąpieniem do usunięcia usterki mogą ulec zmianie. Ostateczna cena uzależniona jest od czasochłonności naprawy oraz kosztów urządzeń zużytych do jej naprawy.
9. W przypadku dostaw z magazynu Sprzedającego cena nie zawiera opakowania, opłat przewozowych, magazynowych, ubezpieczenia transportu i innych kosztów związanych z wysyłką.

Płatność:
1. Ustala się, że towar pozostaje własnością Serwis Gaz do momentu uregulowania faktury.
2. Zamawiający / kupujący / odbierający zobowiązany jest do uregulowania faktury
w terminie nieprzekraczalnym 7 dni od momentu jej wystawienia.
3. W przypadku nie uregulowania faktury w terminie nieprzekraczalnym firma Serwis Gaz.
4. Poza uprawnieniem do naliczania odsetek ustawowych za zwłokę w transakcjach handlowych, Serwis Gaz uprawniona jest do doliczenia opłaty dodatkowej w wysokości 1% (jeden procent) wartości zaległych zobowiązań do kolejnego zlecenia.
5. Jeśli Kupujący zwleka z całą lub częściową zapłatą za dostawę, wszystkie zobowiązania Kupującego wobec Sprzedającego stają się natychmiast wymagalne, łącznie z akceptami związanymi z żądaniem towarów.
6. W przypadku, gdy dany Klient zalegał z płatnościami ponad 14 dni, dostawa kolejnych towarów lub wykonanie usługi naprawy odbędzie się tylko i wyłącznie po otrzymaniu przedpłaty.
7. Serwis ma prawo wstrzymać wydanie Urządzenia Klientowi do czasu uregulowania przez Klienta wynagrodzenia za wykonane przez Serwis usługi oraz innych należności zgodnie z niniejszym Regulaminem.

Reklamacje:
1. Zamawiający / kupujący / odbierający posiada prawo zgłoszenia reklamacji usługi i/lub części na podstawie formularza reklamacji (Załącznik nr 3 – formularz reklamacji).
2. Serwis Gaz rozpatrzy reklamacje po przesłaniu wypełnionego załącznika i dostarczenia przedmiotu reklamacji do siedziby w stanie umożliwiającym ekspertyzę lub wysyłkę do producenta.
3. Serwis-Gaz w terminie ustawowym 14 dni zobowiązany jest do ustosunkowania się do złożonej reklamacji. W przypadku uwzględnienia reklamacji, czas naprawy lub wymiany wynosić będzie do 30 dni. Procedura reklamacji może ulec przedłużeniu, w sytuacji kiedy konieczna jest wysyłka do producenta czas ten może się wydłużyć.
4. Serwis-Gaz zastrzega, że reklamacje nie będą uznawane i rozpatrywane jeżeli na urządzeniu nie będzie plomb zabezpieczających zgodnych z ostatnią KN.
Postanowienia końcowe

1. Odpowiedzialność odszkodowawcza Serwis Gaz wobec Klienta niebędącego Konsumentem jest ograniczona do kwoty nieprzekraczającej wynagrodzenia za wykonanie usługi serwisowej określonego w danej Ofercie z całkowitym wyłączeniem jakichkolwiek szkód pośrednich, w tym utraconych korzyści.
2. Wszelkie dane techniczne, handlowe i finansowe ujawnione Klientowi przez Serwis, w szczególności dane określone w Karcie Naprawy KN, stanowią informacje poufne oraz tajemnicę przedsiębiorstwa Serwisu.
3. Klient nie jest uprawniony do ich ujawniania jakiejkolwiek osobie trzeciej, jak również nie wykorzysta tych informacji w żadnym celu innym niż uzgodniony przez Strony na piśmie.
4. Klient nie jest uprawniony do dokonania przelewu swoich praw ani zobowiązań wynikających z umowy świadczenia usług serwisowych bez uprzedniej pisemnej zgody Serwisu.
5. Wyłączona zostaje możliwość potrącania przez Klienta, także w trybie art. 498 Kodeksu cywilnego, jego wierzytelności wynikających z Umowy świadczenia usług serwisowych z wierzytelnościami Serwis Gaz oraz z innymi wierzytelnościami, jakie Strony mogą mieć względem siebie.

6. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
7. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Serwis Gaz, a Klientem zostają poddane sądowi właściwemu miejscowo dla siedziby Serwisu.

Polityka prywatności i Ochrona Danych Osobowych:
Szczegółowe postanowienia dotyczące prywatności oraz ochrony danych osobowych zostały zawarte w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: www.serwisgaz.pl


Niniejszy Regulamin obowiązuje od 13.12.2020r.

Centrum serwisowe

Zapraszamy do naszego Centrum Serwisowego w Mirowcach koło Warszawy
Nawiguj do naszej siedziby

Umów wizytę

Umów wizytę w naszym warsztacie za pomocą formularza online.
Kontakt

Sprzedaż części zamiennych

Osprzęt LPG, kompresory, pompy, zawory denne, odprężniki, zestawy naprawcze, węże itp.
Dowiedz się więcej...